Live Navratri 2019- Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019- Day 8 Golden Cheers Group

Live Navratri 2019- Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019- Day 8 – Golden Cheers Group

Live Navratri 2019- Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019- Day 8

Todays Group: Golden Cheers Group

Day 8 Navratri Photographs

 • Maha-aarti-gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-2

  Maha-aarti-gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-2
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • Maha-aarti-gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-3

  Maha-aarti-gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-3
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • Maha-aarti-gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-4

  Maha-aarti-gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-4
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-1

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-1
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • Maha-aarti-gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-6

  Maha-aarti-gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-6
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • Maha-aarti-gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019

  Maha-aarti-gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-2

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-2
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-3

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-3
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-4

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-4
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-5

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-5
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-6

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-6
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-7

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-7
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-8

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-8
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-9

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-9
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-10

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-10
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-11

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-11
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-12

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-12
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-13

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-13
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-14

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-14
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-15

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-15
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-16

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-16
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-17

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-17
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-18

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-18
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-19

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-19
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-20

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-20
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-21

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-21
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-22

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-22
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-23

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-23
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-24

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-24
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-25

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-25
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-26

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-26
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-27

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-27
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-28

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-28
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-29

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-29
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-30

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-30
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-31

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-31
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-32

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-32
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-33

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-33
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-34

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-34
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-35

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-35
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-36

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-36
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-37

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-37
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-38

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-38
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal VaghelaPhotography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-39

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-39
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-40

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-40
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-41

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-41
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-42

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-42
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-43

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-43
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-44

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-44
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-45

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-45
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-46

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-46
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-47

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-47
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-48

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-48
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-49

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-49
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-50

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-50
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-51

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-51
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-52

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-52
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-53

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-53
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-54

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-54
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-55

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-55
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-56

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-56
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-57

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-57
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-58

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-58
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-59

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-59
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-60

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-60
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-61

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-61
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-62

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-62
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-63

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-63
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-64

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-64
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-65

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-65
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-66

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-66
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-67

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-67
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-68

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-68
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-69

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8-69
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

 • live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8

  live-garba-gandhinagar-cultural-forum-2019-day8
  Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Shah
  & Utpal Vaghela

Photography By ( In Alphabetical Order) :
Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Prajapati
& Utpal Vaghela

Live from Ramkatha Ground, Sector 11, Gandhinagar, Gujarat.