Message from Mayor Shri Mahendra Sinh Rana

આપણા માટે એકદમ ખુશી અને ગર્વ અનુભવવાની વાત છે કે ્મહાત્મા ગાંધીજી ના નામ પરથી આપણા શહેર નુ નામ પડ્યુ – ગાંધીનગર. 
આજના આ દિવસે આવો આપણે પ્રણ લઇએ કે મહાત્મા ગાંધીજી ના વિચારો અને મુલ્યો પર ચાલશુ અને આપણા શહેર ને જ નહી પણ 
આપણા દેશ ને મદદરૂપ બનશુ.

આપનો વિશ્વાસુ,

મહેંદ્ર સિંહ રાણા

(મેયર)

ગાંધીનગર મહાનગર પાલિકા.